Skoči na glavno vsebino

INFORMATIKA

Opis predmeta

Informatika je splošno izobraževalni predmet, pri katerem se teorija poznavanja in razumevanja osnovnih zakonitosti informatike prepleta z metodami neposrednega iskanja, zbiranja, hranjenja, obdelave in uporabe podatkov pri oblikovanju in posredovanju relevantnih informacij. To odpira dijakom in dijakinjam možnost, da pridobijo tista znanja informacijske pismenosti, ki so nujno potrebna pri nadaljnjem izobraževanju oziroma za življenje v informacijski družbi.

Ves čas izobraževanja sta v ospredju delovna vloga dijakov in dijakinj in njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Skupinsko delo na projektih, problemsko učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnosti dijakov in dijakinj in upoštevanje njihovih idej, individualizacija, vključevanje različnih socialnih dejavnosti, povezovanje med predmeti, sodelovanje z učitelji drugih predmetov, šolsko knjižničarko, zunanjimi strokovnjaki, šolami in ustanovami in razvijanje različnih strategij mišljenja so osnovne oblike dela pri predmetu. Pri tem se razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja, da bi zagotovili razumno in samozavestno odločanje dijakov in dijakinj v novih in nepredvidljivih okoliščinah.

 

Matura

Matura iz informatike je na gimnaziji eden izmed izbirnih predmetov. Dijaki se na maturo iz informatike pričnejo pripravljati v tretjem letniku, kjer imajo informatiko 1 uro tedensko, znanje pa nadgradijo v četrtem letniku, kjer izdelajo tudi seminarsko nalogo, ki predstavlja 1/5 točk na maturi. Posvetimo se programiranju, podatkovnim bazam, algoritmom, predstavitvam informacij, tehnologiji znanja in drugim področjem, ki jih zahteva matura.

Za izbirni predmet Informatika se odločajo dijaki, ki nameravajo nadaljevati študij na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Fakulteti za elektrotehniko, Fakulteti za organizacijske vede, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko …

 

Tekmovanja

Dijake pripravljamo na tekmovanja, kot so:  

Bober, ki je mednarodno tekmovanje iz računalniškega mišljenja, namenjeno srednješolcem. Njegov namen je povečati zanimanje učencev za računalništvo.

Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike: tekmovanje je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanimajo programiranje in algoritmi. Poudarek ni toliko na tehnikalijah in samem kodiranju, pač pa na razmišljanju o algoritmu, ki reši posamezen problem.

Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij: Tekmovanje je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanima splet ter izdelava in oblikovanje enostavnih spletnih aplikacij. Poudarek je na uporabi znanj iz spletnih tehnologij na konkretnem primeru. Uporabljene spletne tehnologije so: HTML5, JavaScript in CSS3.

Tekmovanje v programiranju z delčki: portal Pišek je nastal leta 2018 z željo ponuditi slovenskemu šolskemu prostoru sklop nalog, ki se rešujejo s slikovnim programskim jezikom. S tem naj bi predstavljal nekakšen most med nalogami v mednarodnem tekmovanju iz računalniškega razmišljanja – Bober in srednješolskim tekmovanjem ACM iz računalništva in informatike – RTK

Slikovni programski jezik omogoča gradnjo le sintaktično pravilnih programov, saj uporabnik združuje delčke le na točno določen način. Na ta način se dijaki ukvarjajo s postopkom, ki bo privedel do rešitve problema in ne s samo sintakso programskega jezika.

– Državno tekmovanje z mobilnimi roboti za srednješolce ROBObum.

 

Priprave na tekmovanja

Za priprave na tekmovanje namenimo od 2 do 3 ure oz. tudi več v primeru zahtevnejšega tekmovanja. Pri pripravah na tekmovanje ACM iz računalništva in informatike se z dijaki dobimo enkrat tedensko in skupaj rešujemo naloge iz preteklih tekmovanj. Poudarek je predvsem na razlagi problema pri posamezni nalogi. Potekajo tudi priprave na tekmovanje v programiranju z delčki. Ker dijaki naloge rešujejo v tekmovalnem sistemu, jih rešujemo samostojno, profesor pa jim pomaga, če pri posamezni nalogi potrebujejo razlago. Na ta način lahko vsak dijak rešuje nalogo tako hitro, kot zmore. Mentorji so dijakom dosegljivi tudi izven delovnega časa za dodatno razlago.

 

Vidni rezultati dijakov na tekmovanjih v preteklosti

Najbolj razširjeno tekmovanje je Bober, kjer velik uspeh dijaki dosegajo na šolskem tekmovanju. V lanskem šolskem letu je dijak dosegel bronasto priznanje na državnem tekmovanju.

V naslednjem šolskem letu bodo dijakom ponujena tudi ostala tekmovanja s področja informatike.

 

Višja raven in nadarjeni dijaki

Nadarjeni dijaki lahko svoje znanje izkažejo na tekmovanju v informacijski in računalniški pismenosti Bober.

Sodelujejo pri krožku robotike in programiranja. Se udeležijo medpredmetnih projektov v sklopu podjetništva itd.

Nadarjene dijake spodbujamo tudi z reševanjem dodatnih nalog in vključevanjem v medpredmetne projekte.

 

Pomoč dijakom

Za manj uspešne dijake imamo dodatno uro na teden, kjer imajo priložnost dodatne razlage snovi pod mentorstvom učitelja ... Za pomoč imajo tudi video razlago snovi, ki jim je dostopna v spletni učilnici.

Prilagoditev je omogočena tudi športnikom, ki so velikokrat odsotni od pouka. Lahko si pomagajo z video razlago snovi oz. se dobijo z učiteljem, ki jim snov dodatno razloži. Športniki imajo možnost, da se s profesorjem dogovorijo tudi za prilagojene roke oddaje nalog.

 

Posebnosti predmeta

Posebnost predmeta je v hitrem prilagajanju in sledenju tehnologiji in novostim v informacijskem okolju.

Pri delu na daljavo uporabljamo tehnologijo, ki omogoča učinkovito komunikacijo med učiteljem in dijakom ter povratne informacije o prikazanem znanju.

 

Izjave dijakov

"Pri informatiki sem se v gimnaziji veliko naučila. V 3 letih znam zelo dobro uporabljati Word, PowerPoint in Excel … Poleg vseh osnovnih funkcij znam uporabljati tudi funkcije, ki jih mogoče ne poznajo vsi. Poleg teh treh osnovnih programov se učimo tudi, kako urejati slike, delati logotipe, scenarije za video posnetke itd. Mislim, da mi bo to znanje koristilo tudi pozneje, ko bom končala gimnazijo, saj je informatika prihodnost." (dijakinja 3. letnika)

 

"Informatika kot predmet se mi zdi zelo uporabna. Spoznavamo teorijo in se učimo delati z Excelom, Wordom ..., kar pa nam bo v življenju prišlo prav. Zdi se mi, da je to splošen predmet, s katerim se na različnih področjih srečujemo vsak dan."
(dijakinja 1. letnika
)

 

"Predmet Informatika se mi zdi zelo zanimiv in tudi pomemben, saj bodo računalniki naša prihodnost in potrebovali jih bomo, zato je tudi dobro, da imamo čim več znanja iz informatike." (dijakinja 1. letnika)