Skoči na glavno vsebino

POSLOVNA INFORMATIKA

Opis predmeta

Predmet poslovna informatika vključuje praktično uporabo sodobne informacijske tehnologije na ekonomskem in poslovnem področju, s posebnim poudarkom na organizacijsko-informacijski podpori poslovanja podjetja. S pomočjo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije dijaki poglabljajo vsebine strokovnih predmetov in rešujejo konkretne strokovne naloge.

Dijaki aktivno sodelujejo v učnem procesu, sledijo novim tehnologijam in metodam, ki omogočajo možnost pridobivanja tistega znanja, ki omogoča uspeh na maturi in ki je potrebno za nadaljnje izobraževanje in življenje v informacijski družbi.

Izbirni predmet Poslovna informatika omogoča uporabo IKT kot orodja pri zbiranju in oblikovanju ekonomskih in poslovnih informacij za oblikovanje poslovnih zamisli in sprejemanja poslovnih odločitev. Osnovni namen je ponuditi široko paleto znanj in veščin iz različnih poslovnih in informacijskih področij (strateško načrtovanje in računalniška podpora poslovanja, elektronsko poslovanje, vodenje in odločanje, trženje in finančno računovodstvo) s čim bolj pestro in sodobno podporo IKT.

 

Matura

Matura iz informatike je na gimnaziji eden izmed izbirnih predmetov. Dijaki se na maturo iz informatike pričnejo pripravljati v tretjem letniku, kjer imajo informatiko 1 uro tedensko, znanje pa nadgradijo v četrtem letniku, kjer izdelajo tudi seminarsko nalogo, ki predstavlja 1/5 točk na maturi. Posvetimo se programiranju, podatkovnim bazam, algoritmom, predstavitvam informacij, tehnologiji znanja in drugim področjem, ki jih zahteva matura.

Za izbirni predmet Informatika se odločajo dijaki, ki nameravajo nadaljevati študij na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Fakulteti za elektrotehniko, Fakulteti za organizacijske vede,  Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko …

 

Tekmovanja

Dijake pripravljamo na tekmovanja, kot so:

Bober, ki je mednarodno tekmovanje iz računalniškega mišljenja, namenjeno srednješolcem. Njegov namen je povečati zanimanje učencev za računalništvo.

Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike: tekmovanje je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanimajo programiranje in algoritmi. Poudarek ni toliko na tehnikalijah in samem kodiranju, pač pa na razmišljanju o algoritmu, ki reši posamezen problem.

Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij: Tekmovanje je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanima splet ter izdelava in oblikovanje enostavnih spletnih aplikacij. Poudarek je na uporabi znanj iz spletnih tehnologij na konkretnem primeru. Uporabljene spletne   tehnologije so: HTML5, JavaScript in CSS3.

Tekmovanje v programiranju z delčki: portal Pišek je nastal leta 2018 z željo ponuditi slovenskemu šolskemu prostoru sklop nalog, ki se jih rešuje s slikovnim programskim jezikom. S tem naj bi predstavljal nekakšen most med nalogami v mednarodnem tekmovanju iz računalniškega razmišljanja –Bober in srednješolskim tekmovanjem ACM iz računalništva in informatike –RTK

Slikovni programski jezik omogoča gradnjo le sintaktično pravilnih programov, saj uporabnik združuje delčke le na točno določen način. Na ta način se dijaki ukvarjajo s postopkom, ki bo privedel do rešitve problema in ne s samo sintakso programskega jezika.

– Državno tekmovanje z mobilnimi roboti za srednješolce ROBObum.

 

Priprave na tekmovanja

Za priprave na tekmovanje namenimo od 2 do 3 ure oz. tudi več v primeru zahtevnejšega tekmovanja. Pri pripravah na tekmovanje ACM iz računalništva in informatike se z dijaki dobimo enkrat tedensko in skupaj rešujemo naloge iz preteklih tekmovanj. Poudarek je predvsem na razlagi problema pri posamezni nalogi. Mentorji so dijakom dosegljivi tudi izven delovnega časa za dodatno razlago.

 

Vidni rezultati dijakov na tekmovanjih v preteklosti

Najbolj razširjeno tekmovanje je Bober, kjer velik uspeh dijaki dosegajo na šolskem tekmovanju. V lanskem šolskem letu je dijak dosegel bronasto priznanje na državnem tekmovanju.

V naslednjem šolskem letu bodo dijakom ponujena tudi ostala tekmovanja s področja Informatike.

 

Višja raven in nadarjeni dijaki

Nadarjeni dijaki lahko svoje znanje pokažejo na tekmovanju v informacijski in računalniški pismenosti Bober.

Sodelujejo pri krožku robotike in programiranja. Se udeležijo medpredmetnih projektov v sklopu podjetništva itd.

Nadarjene dijake vzpodbujamo tudi z reševanjem dodatnih nalog in vključevanjem v medpredmetne projekte.

 

Pomoč dijakom

Za manj uspešne dijake imamo dodatno uro na teden, kjer imajo priložnost dodatne razlage snovi pod mentorstvom učitelja. Za pomoč imajo tudi video razlago snovi, ki jim je dostopna v spletni učilnici.

Prilagoditev je omogočena tudi športnikom, ki so velikokrat odsotni od pouka. Lahko si pomagajo z video razlago snovi oz. se dobijo z učiteljem, ki jim dodatno razloži snov. Športniki imajo možnost, da se s profesorjem dogovorijo tudi za prilagojene roke oddaje nalog.

 

Posebnosti predmeta

Posebnost predmeta je v hitrem prilagajanju in sledenju tehnologiji in novostim v informacijskem okolju.

Pri delu na daljavo uporabljamo tehnologijo, ki omogoča učinkovito komunikacijo med učiteljem in dijakom ter povratne informacije o prikazanem znanju.

 

Izjave dijakov

"Poslovna informatika mi je v vsakdanjem življenju izredno v pomoč. Pri skoraj vsakem predmetu delamo seminarske naloge in zelo je pomembno, da smo se naučili pravilne zgradbe, izdelovanja kazala in naslovov. Poleg tega mi je v pomoč, ko delam realizacijo treningov v Excelu in hitreje izračunam minute in ure treningov. Priporočam, da dijaki med poslovno informatiko poslušajo, ker je veliko bolj življenjski predmet, kot si mislimo." (dijakinja 3. letnika)

 

"Menim, da mi je poslovna informatika prinesla veliko znanja, potrebnega za skoraj vsak današnji poklic. Naučili smo se osnove Worda, PowerPointa in Excela, ki se mi zdi še najpomembnejši. V 2. letniku smo se dotaknili tudi programiranja. Predmet mi je všeč in sem ga zato tudi izbral za maturo." (dijak 3. letnika)

 

"Pri informatiki v gimnaziji sem se veliko naučila. Po treh letih znam zelo dobro uporabljati Word, PowerPoint in Excel … Poleg vseh osnovnih funkcij znam uporabljati tudi funkcije, ki jih mogoče ne poznajo vsi. Poleg teh treh osnovnih programov se učimo tudi kako urejati slike, delati logotipe, scenarije za video posnetke itd. Mislim, da mi bo to znanje koristilo tudi pozneje, ko bom končala gimnazijo, saj je informatika prihodnost." (dijakinja 3. letnika)