Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in 6 članov, sestavljajo ga:

 • trije predstavniki zavoda, ki jih predlaga svet zavoda;
 • dva predstavnika staršev, ki ju predlaga svet staršev;
 • dva predstavnika dijakov, ki ju predlaga dijaška skupnost

 

Mandat članov upravnega odbora je dve leti. Upravni odbor šolskega sklada letno sprejme natančen program dela in načrt porabe sredstev.

 

Osnovni namen in dejavnosti šolskega sklada so:

 • spodbujanje dela z nadarjenimi in ustvarjalnimi dijaki, pomoč socialno šibkim dijakom;
 • povezovanje šole z okoljem;
 • sodelovanje pri uvajanju sodobnih metod vzgoje in izobraževanja v šolo;
 • prenos znanja v šolsko prakso (seminarji, izdajanje časopisa, učbeniških gradiv ...);
 • podpiranje organizacijskih, raziskovalnih in drugih dejavnosti;
 • izboljšanje materialnih pogojev dela na šoli.


Sredstva za delovanje šolskega sklada se zberejo s prostovoljnimi prispevki staršev, sponzorjev oz. donatorjev. Višino prispevka določi svet zavoda.

 

Zbrana sredstva se porabijo za:

 • pomoč socialno šibkim dijakom;
 • pripravo, oblikovanje in tisk šolskega glasila;
 • zaključno prireditev ob predaji ključa modrosti;
 • organizacijo razstav dijakov;
 • organizacijo in izpeljavo nagradne ekskurzije za dijake;
 • pomoč dijakom, da se lahko udeležijo športnih, kulturnih in drugih prireditev
  (šolska in državna tekmovanja ...);
 • posodobitev oziroma nakup dodatne učne tehnologije in opreme;
 • delno kritje stroškov dela mentorjev krožkov in drugih zunajšolskih dejavnosti;
 • pokritje stroškov raziskovalne dejavnosti dijakov;
 • izboljšanje materialnih pogojev dela.

 

V šolskem letu 2023/2024 je predsednica upravnega odbora šolskega sklada prof. Polona Maček.