Obvezne izbirne vsebine

OIV - Splošna navodila

Dijaki morajo v šolskem letu po predmetniku opraviti določeno število ur obveznih izbirnih vsebin.

Dejavnosti, ki jih organizira šola, potekajo v dneh, ki so za to določeni po šolskem koledarju (pouka prosti dnevi).
Dejavnosti, ki so opredeljene kot izbirne, opravijo dijaki v svojem prostem času, tj. ob pouku. Potrdilo o opravljeni dejavnosti prinesejo razredniku najpozneje do maja tekočega šolskega leta.
Če je dijak na dejavnosti odsoten, prinese razredniku ustrezno pisno opravičilo, sicer so ure neopravičene. Manjkajoče dneve mora opraviti v času, ki ga določi šola (junij, avgust).
Opravljene dejavnosti so pogoj za uspešno opravljen letnik.
Predvidene stroške poravnajo starši.

Pomočnica ravnateljice: Tanja Ahčin, prof.

 

Športni in kulturni dnevi

Med šolskim letom pripravimo več športnih in kulturnih dni, da bi se tako dijaki seznanili z različnimi športnimi dejavnostmi, spoznali razsežnosti slovenske in tuje kulture, predvsem pa, da bi se družili, uživali in naučili kaj novega.
Sprotne dejavnosti so redno objavljene na spletni strani (Aktualno) in na Facebooku.

 

Ekskurzije in tabori

V okviru OIV na šoli organiziramo strokovne ekskurzije za dijake.
V prvih treh letih so to enodnevne ekskurzije, najtežje pričakovana pa pride na vrsto v 4. letniku – maturantska ekskurzija.
Takrat nas pot navadno odnese v tujino: Italija, Francija, Nemčija, Španija ...
Ekskurzije so redno objavljene na spletni strani (Aktualno) in na Facebooku.

 

Nadstandardni program športne vzgoje

Šola kot nadstandardno storitev ponuja v 1. letniku zimski in v 2. letniku letni tabor.
Ker te vsebine presegajo okvir pouka športne vzgoje, jih je treba doplačati (tudi izvajajo se zunaj šole).
Namen vsebin je dijake seznaniti z novimi športi, jim približati naravo in jih navajati na aktivno preživljanje prostega časa.
Pogoj za izvedbo zimskega in letnega tabora je zadostno število udeležencev.