Skoči na glavno vsebino

Programi s predmetniki za šol. leto 2022/23

 

Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo v šolskem letu 2022/23 vpisovali v štiri programe:

– PROGRAM GIMNAZIJE  – ŠPORTNI ODDELEK (NOV PROGRAM v š. l. 2021/22) Gš,

– program gimnazije G,

– program ekonomske gimnazije EG,

– program ekonomske gimnazije – športni oddelek EGš.

 

Vsi programi se zaključijo s splošno maturo, ki omogoča vpis na vse univerzitetne, visoke in višje študijske programe.

 

GIMNAZIJA (š) – ŠPORTNI ODDELEK Gš

V ŠPORTNI ODDELEK (š) GIMNAZIJE SMO V ŠOLSKEM LETU 2021/22 VPISOVALI PRVIČ.

Program je zelo podoben programu gimnazije, le predmeti in ure so razporejeni nekoliko drugače. Več je ur športne vzgoje. V športni oddelek gimnazije (š) se vpišejo kandidati, ki trenirajo v okviru raznih športnih panog in dosegajo vrhunske rezultate. Taki dijaki zaradi treningov in tekmovanj potrebujejo več usklajevanja šolskih in športnih obveznosti. 

 

ZNAČILNOSTI:

- majhen razred – le 22 dijakov,

- pomoč športnega in pedagoškega koordinatorja,

- pomoč razrednika, ki ima izkušnje pri delu s športniki,

- (individualno) prilagojen urnik glede na treninge,

- dodatne individualne ure učne pomoči,

- izobraževanje na daljavo (ena izmed nosilnih slovenskih šol),

- možnost organiziranih treningov v šolski telovadnici,

- individualna obravnava s fizioterapevtom,

- sodelovanje s psihologom.

 

POSEBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK

Kandidati, ki kandidirajo za vpis v prvi letnik v program Gimnazija – športni oddelek, morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.

 

Predložiti morajo naslednja dokazila:

 

Obrazci z navodili za izpolnjevanje so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

 

POMEMBNO:

Dokazila pošljite najkasneje do 2. 3. 2022 po klasični pošti (Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva 65, 4000 Kranj) ali po elektronski pošti na naslov vpis@gfp.si.

Kandidate, ki bodo oddali dokazila za vpis v športni oddelek, bo šola povabila na razgovor.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci bo šola do 21. 3. 2022 izdala potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Kandidati oddajo prijavnico za vpis najkasneje do 4. 4. 2022.

PREDMETNIK Gš

 

GIMNAZIJA (G)

Program GIMNAZIJE je med vsemi gimnazijskimi programi najbolj univerzalen, splošen. Namenjen je tako dijakom, ki so bolj naravoslovno usmerjeni kot tudi tistim, ki jih bolj zanimajo jeziki ali družboslovje. Običajno so dijaki gimnazijskega programa še posebej motivirani za doseganje visokih učnih rezultatov in se v večjem številu odločajo, da opravljajo maturo na višji ravni. Gimnazija spodbuja ustvarjalnost, razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za uspeh v poklicu in življenju.

PREDMETNIK G

 

EKONOMSKA GIMNAZIJA (EG)

EKONOMSKA GIMNAZIJA je bolj družboslovno naravnan program, za katerega je značilno, da v predmetniku nima fizike, ampak ekonomijo, podjetništvo in poslovno informatiko. Predmete, ki v sodobnem svetu dajejo nepogrešljiva znanja in spretnosti. Druge razlike od gimnazijskega programa so majhne. Programa se v marsičem tudi prepletata. Program usposablja za študij, delo in življenje. Širi splošno razgledanost in razvija veščine za delo z informacijsko tehnologijo. Spodbuja kritično mišljenje, podjetniške in vodstvene sposobnosti.

PREDMETNIK EG - 1. in 2. letnik
PREDMETNIK EG - 3. in 4. letnik

 

EKONOMSKA GIMNAZIJA (š) – ŠPORTNI ODDELEK EGš

Program je identičen programu ekonomske gimnazije, le predmeti in ure so razporejeni nekoliko drugače. V športni oddelek ekonomske gimnazije (š) se vpišejo kandidati, ki trenirajo v okviru raznih športnih panog in dosegajo vrhunske rezultate. Taki dijaki zaradi treningov in tekmovanj potrebujejo več usklajevanja šolskih in športnih obveznosti.

 

ZNAČILNOSTI:

- majhen razred – le 22 dijakov,

- pomoč športnega in pedagoškega koordinatorja,

- pomoč razrednika, ki ima izkušnje pri delu s športniki,

- (individualno) prilagojen urnik glede na treninge,

- dodatne individualne ure učne pomoči,

- izobraževanje na daljavo (ena izmed nosilnih slovenskih šol),

- možnost organiziranih treningov v šolski telovadnici,

- individualna obravnava s fizioterapevtom,

- sodelovanje s psihologom.

 

POSEBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM EKONOMSKA GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK

Kandidati, ki kandidirajo za vpis v prvi letnik v program Gimnazija – športni oddelek, morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.

 

Predložiti morajo naslednja dokazila:

 

Obrazci z navodili za izpolnjevanje so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

 

POMEMBNO!

Dokazila pošljite najkasneje do 2. 3. 2022 po klasični pošti (Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva 65, 4000 Kranj) ali po elektronski pošti na naslov vpis@gfp.si

Kandidate, ki bodo oddali dokazila za vpis v športni oddelek, bo šola povabila na razgovor.

 

Na podlagi  dokazil in opravljenega pogovora z učenci bo šola  do 21. 3. 2022 izdala potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Kandidati oddajo prijavnico za vpis  najkasneje do 4. 4. 2022.

PREDMETNIK EGš - 1. in 2. letnik

PREDMETNIK EGš - 3. in 4. letnik