Skoči na glavno vsebino

BIOLOGIJA

Opis predmeta

Biologija je splošnoizobraževalni predmet, ki prispeva k naravoslovnemu razumevanju sveta in omogoča osebne in družbene odločitve. Poleg osnovnih znanj iz biologije dijakom nudimo tudi priprave na maturo iz biologije v 4. letniku, ki jim omogočajo nadaljevanje študija na naravoslovnih področjih.

V prvih treh letnikih gimnazije se poučuje po 2 uri tedensko, v 4. letniku po 4 ure, vendar samo za tiste, ki se odločijo za biologijo na maturi. Dijaki ekonomske gimnazije imajo 3 ure biologije v prvem in 2 uri v drugem letniku. Laboratorijske vaje, ki so za dijake najljubši del predmeta, izvajamo v skupinah po 16 dijakov (polovica razreda).

Pri pouku uporabljamo predpisane sodobne (tudi interaktivne) učbenike, delovne zvezke in druga gradiva. Laboratorijske vaje izvajamo s pomočjo digitalnih senzorjev, pri mikroskopiranju uporablja vsak dijak svoj mikroskop oz. stereolupo. Nova pridobitev je tudi digitalni mikroskop, ki omogoča brezžično povezavo z mobilnimi telefoni in tako opazovanje žive slike. Na začetku šolskega leta dijakom damo napotke za delo, jim predstavimo njihove obveznosti, letno načrtovanje dela in kriterije ocenjevanja. Pouk poteka v specializiranih učilnicah, ki so opremljene s sodobno avdiovizualno in računalniško opremo.

V vseh oddelkih sodelujemo pri medpredmetnem povezovanju, spodbujamo IKT pouk in dijake spodbujamo k raziskovanju in opazovanju narave. Z dijaki sodelujemo v naravoslovnih projektih, pripravljamo tematske delavnice ob različnih svetovnih in mednarodnih dnevih. Vsako leto organiziramo in pripravljamo dijake na tekmovanje v poznavanju sladkorne bolezni, tekmovanje iz znanja biologije in tekmovanje iz naravoslovja.

V okviru obveznih izbirnih vsebin organiziramo ekskurzije in naravoslovne dneve. Vodimo delavnice za osnovnošolce s področja zdravega načina življenja in pozitivnega odnosa do narave.

Aktivno sodelujemo z RIC-em pri zunanjem ocenjevanju maturitetnih nalog iz biologije. Kot mentorice in vodje odprav smo aktivne tudi v programu MEPI.

 

Matura

Biologija je izbirni maturitetni predmet, izberejo ga načeloma dijaki gimnazije, ki imajo biologijo v predmetniku 3 leta. S pripravami na maturo bomo v naslednjem šolskem letu pričeli že v 3. letniku. V letošnjem šolskem letu že prakticiramo diferenciacijo pouka za tiste dijake, ki so informativno izrazili željo, da bi na maturi kot izbirni predmet imeli biologijo. S tem dijakom omogočamo, da se snov, ki je predvidena za maturo, obravnava poglobljeno.

Priprave na maturo potekajo 4 ure na teden, v manjši skupini (6–10 dijakov). Z nadgradnjo obdelamo vse tematske sklope 1., 2. in 3. letnika, vključene so tudi vaje in laboratorijsko delo – več informacij na https://www.ric.si/mma/m-bio-2021/2019082714564107/

Za interni del mature (20 % ocene) dijaki izdelajo poročila vaj (interna zbirka laboratorijskih, praktičnih, teoretičnih, demonstracijskih vaj …). Za oblikovanje interne ocene se upošteva izdelava poročil, ocena preverjanja vaj in drugih izdelkov, delo v laboratoriju, skupinsko delo … Testi se pišejo večkrat, po obdelanih sklopih (5–7 testov), testi zajemajo naloge iz mature. V aprilu ali maju se piše predmaturitetni preizkus iz biologije.

Podatke o maturitetnem izpitu iz biologije za leto 2021 najdete na https://www.ric.si/mma/2021%20bio-mik%202021/2020082809431121/

 

Tekmovanja

Biologija je splošnoizobraževalni predmet, ki prispeva k naravoslovnemu razumevanju sveta in omogoča osebne in družbene odločitve. Po mnenju dijakov je biološko znanje še kako pomembno za splošno razgledanost in življenje nasploh. Za dijake, ki želijo širiti obzorja in nadgraditi svoje znanje, izvajamo:

– šolsko in državno tekmovanje iz biologije za vse letnike,

– šolsko in državno tekmovanje v poznavanju sladkorne bolezni za vse letnike,

– tekmovanje v naravoslovju za nižje letnike.

 

Priprave na tekmovanja

Priprave izvajava mentorici – učiteljici biologije. Priprave na vsa tekmovanja potekajo običajno pred ali po pouku, del priprav se izvede v okviru pouka. Pri pripravah poglobljeno predelamo snov, ki je običajno vključena v tekmovalne naloge. Dijaki se pripravljajo s pomočjo pol, ki so bila na preteklih tekmovanjih. Drugi del priprav so dodatna gradiva in naloge, ki jih dijaki rešujejo tudi individualno. Povratne informacije mentorici posredujeta dijakom na konzultacijah.

 

Vidni rezultati dijakov

Vidnejše uvrstitve na državnem tekmovanju v poznavanju sladkorne bolezni – srebrna in zlata priznanja vsako leto.

 

Nadarjeni dijaki

Nadarjeni dijaki se vključujejo v obšolske dejavnosti, povezane s poukom biologije. Z dijaki sodelujemo v naravoslovnih projektih, pripravljamo tematske delavnice ob različnih svetovnih in mednarodnih dnevih. Vodimo delavnice za osnovnošolce s področja zdravega načina življenja in pozitivnega odnosa do narave. Pouk nadarjenim dijakom prilagajamo individualno s pripravo dodatnih gradiv in pripravami na tekmovanja. Spodbuja se tudi raziskovalno delo.

 

Pomoč dijakom

Pouk biologije po potrebi diferenciramo in občasno izvajamo individualni dopolnilni pouk po dogovoru. Dopolnilni pouk se lahko izvaja tudi v manjši skupini. Pomoč se izvaja za dijake, ki težje dosegajo minimalne standarde, in za dijake, ki so veliko odsotni iz različnih razlogov – šport, zdravje, kultura, študij v tujini, izmenjave.

 

Posebnosti predmeta

Pouk biologije izvajamo nadvse praktično naravnano, v povezavi z aktualnimi dogodki in vsakdanjimi izzivi. Pouk popestrimo z laboratorijskimi in terenskimi vajami ter praktičnimi nalogami. Pri pouku na daljavo potekajo predavanja po urniku preko Zoom-a ter preko različnih samostojnih nalog. Na daljavo z največ prilagoditvami s pomočjo laborantke izvajamo tudi praktične vaje in mikroskopiranje.

 

Utrip pouka na daljavo pri izvedbi laboratorijske vaje Mikroskopiranje živalskih tkiv:  https://youtu.be/4O5JaTc6uR0

 

Izjave dijakov

Mnenja dijakov, ki so zbrana na podlagi vprašalnika:

 

– 95 % dijakov meni, da je biološko znanje pomembno za splošno razgledanost in življenje nasploh.

 

– Kako se počutiš na urah biologije?

Povprečna ocena počutja dijakov je 4 od 5.

 

– Kje na lestvici bi se biologija znašla v primerjavi z ostalimi predmeti? (1 je najslabše, 5 je najboljše).

Dijaki so biologiji dali oceno 3,5 od 5.

 

– Katere dejavnosti so ti pri urah biologije najbolj všeč?

Eksperimentalne vaje, gledanje filmov, razlaga ob slikah, samostojno delo v skupinah, vaje na temo bakterij in gliv, teme, ki obravnavajo človeka, filmčki in videoposnetki za lažjo predstavo, utrjevanje snovi v obliki nalog in vaj, povezovanje snovi z življenjskimi izkušnjami, mikroskopiranje, poslušanje profesorice …

 

– Kaj pogrešaš oz. kaj bi spremenil?

Več zapiskov, več utrjevanja, še več videoposnetkov, objava izročkov predavanj kot pomoč pri oblikovanju zapiskov in lažjem sledenju uri.

 

"Narava je povsod okoli nas in brez nje človek ne more živeti. Zato menim, da je pomembno, da se zavedamo, kako narava in ljudje sploh delujemo. To se učimo pri biologiji. Pouk biologije je zelo raznolik, snov se velikokrat učimo izven šolskih klopi in pouku sledimo v naravi. Dijaki včasih pripravimo tudi različne predstavitve in si snov razlagamo med seboj. Biologija sama po sebi ni lahek predmet, vendar s pravilno in dobro razlago, ti ne povzroča težav." (Eva Remic, 2. a)

 

"Pouk biologije sem v gimnaziji vzljubila, saj večino ur namenimo učenju splošno uporabnih stvari, kot so npr. zgradba in delovanje raznih organizmov okoli nas. Kljub težkim razmeram med epidemijo je bil pouk slikovit in razgiban. Učne vsebine so dobro izbrane in nam dajo možnost zavedanja in razmišljanja o bližnji ter širši okolici." (Jana Beguš, 2. b)

 

"Pouk biologije na naši šoli mi je všeč, saj se poleg tem iz učnega načrta, zelo veliko pogovarjamo o volkovih, risih, delfinih ... Naša profesorica ima o tem zelo veliko znanja in izkušenj. Zelo nas tudi ekološko ozavešča, kar se mi zdi v teh časih zelo pomembno. Tudi pouk na daljavo nam želi narediti čim zanimivejši in poudarja pomen skupinskega dela ..." (Vesna Sodnik, 2. a)

 

"Biologija se mi zdi zelo podroben in kar zahteven predmet, saj so teme zelo obsežne in jih je veliko. Pri pouku je treba dobro poslušati razlago in tudi učenje je treba vzeti resno. Biologija sicer ni eden izmed mojih najljubših predmetov, a se mi vseeno zdi zanimiva in predvsem uporabna, saj so teme večinoma življenjske. Za maturo je seveda pomembna, če si želiš šolanje nadaljevati v tej smeri." (Tisa Sitar, 2. a) 

 

"Biologija ponuja ogromno zanimivih znanstvenih poskusov, ki so uporabni v vsakdanjem življenju in nam pri tem pomaga razumeti naravne procese. Zna nam postaviti vprašanja, za katera potrebujemo razmislek in inovativne ideje. Pogosto praktično delamo na terenu, pri tem smo lahko ustvarjalni. Znanje biologije lahko uporabljamo v mnogih sodobnih poklicih. Spodbuja nas k napredku in novim iznajdbam. Sami lahko pripomoremo k razvoju biologije." (Ela Černe, 2. b)

 

"Biologija se mi zdi zanimiva, saj poleg obravnavane snovi, spoznavamo druga področja. Npr. letos obravnavamo ekologijo, zato mi je zelo všeč, da res spoznamo čim več dejavnikov in ekosistemov. Kar bi dodal je to, da mi je všeč, da pri biologiji za domačo nalogo ne dobivamo zapletenih stvari, ampak posnetke, povezane s snovjo, s katerimi še bolj utrdimo svoje znanje, kar je dobro, saj je biologija res obsežna." (Jaka Müller, 2. b)

  

"Biologija se mi zdi zelo zanimiv predmet, ker je pri pouku veliko praktičnega dela. Ne delamo samo po učnem načrtu, ampak se posvečamo tudi temam, ki so življenjsko uporabne in zanimive. Pouk je pester in nikoli dolgočasen. Prav tako nas profesorica spodbuja k razmišljanju s svojo glavo in nam daje take domače naloge, da kaj sami poiščemo/raziščemo in se nato o tem pogovorimo pri pouku. Skratka, biologija na naši šoli je atraktivna, usmerjena v življenje in raziskovanje." (Tinkara Košir, 2. b)