Programi in pogoji za vpis

 

Na Gimnaziji Franceta Prešerna razpisujemo programe:

 • gimnazija
 • ekonomska gimnazija
 • ekonomska gimnazija – športni oddelek (š)

 

GIMNAZIJA

Pričakujemo, da se bodo kandidati, ki so ali naravoslovno ali družboslovno ali jezikoslovno usmerjeni, vpisali v program splošna gimnazija. V okviru izbirnih predmetov bodo izbrali katero koli področje, ki jim bo podlaga za študij na izbrani študijski smeri.

 

EKONOMSKA GIMNAZIJA

V programu ekonomska gimnazija pričakujemo kandidate, ki so bolj družboslovno usmerjeni in jih zanima ekonomsko, podjetniško, poslovno področje.

 

EKONOMSKA GIMNAZIJA (š) - športni oddelek

V športni oddelek ekonomske gimnazije (š) naj se vpišejo kandidati, ki trenirajo v okviru raznih športnih panog in dosegajo vrhunske rezultate. Taki dijaki zaradi treningov in tekmovanj potrebujejo več usklajevanja šolskih in športnih obveznosti. Dijaki imajo na voljo dodatne individualne ure pouka, velikokrat pa snov obravnavajo tudi na drugačen način, npr. na daljavo, z novimi metodami in učnimi pripomočki.

 

Bodoči dijaki imajo na naši Gimnaziji možnost poiskati prostor zase, saj je naša šola ravno prav velika, da jim lahko ponudimo veliko izbirnosti, in ravno prav majhna, da se vsak dijak počuti sprejetega in varnega.

 

PRIJAVE

Prijavo za vpis boste oddali vašemu svetovalnemu delavcu v osnovni šoli ali pa jo priporočeno pošljete na naslov Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva 65, 4000, Kranj, v skladu z datumi iz rokovnika o vpisu v srednje šole. Rokovnik je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, kulturo in šport.

Na pomembne datume vas velikokrat obvestimo tudi preko naše spletne strani in facebooka šole. Vabimo vas, da nas spremljate tudi na teh socialnih omrežjih.

 

Kriteriji za sprejem

 • V kolikor bo prišlo do omejitve vpisa, bomo upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.
 • Če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preverjanjih znanja iz slovenščine in matematike.
 • Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev za mladoletnega kandidata.

 

Vpis v športni oddelek

Dijaki, ki bi se radi vpisali v program ekonomske gimnazije (š), morajo poleg vseh že navedenih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje:

 • psihofizična sposobnost (potrdilo izda pooblaščeni zdravnik ali zdravnik specialist medicine dela in športa);
 • športni dosežki (kandidate panožna zveza razvrsti na podlagi športne uspešnosti v statuse A, B in C).

 

Kandidati za vpis v ta oddelek morajo, v skladu z datumi iz rokovnika o vpisu v srednje šole (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, kulturo in šport), na šolo oddati naslednja dokazila:

 • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih;
 • izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze ter da po športnih dosežkih skladno z merili za izbiro kandidatov sodi v športni oddelek;
 • s strani društva ali kluba potrjen izpolnjen posebni obrazec, na katerem je izjava trenerja o sodelovanju s šolskim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika (vključno s podatki o telesnem in gibalnem razvoju), podatki o programu treniranja in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih;
 • potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije oziroma potrdilo o kategorizaciji, če jo kandidat ima.

 

Po prejetih dokazilih za vpis v športni oddelek bomo s kandidati opravili še individualne pogovore in jim izdali potrdila o izpolnjevanju pogojev. Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora s kandidati izda šola potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev.

 

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v športni oddelek, oddajo prijavo za vpis na šolo tako kot ostali kandidati.