Skoči na glavno vsebino

 

 

 

SCHOOL 21

Leti 2020 in 2021 smo dobršen del namesto v šolskih klopeh skupaj z dijaki preživeli za računalniki. Na naši šoli smo se, tudi zaradi neprecenljivih izkušenj pri delu z dijaki športniki, hitro in zelo dobro znašli ter izpeljali pouk na daljavo po svojih najboljšim močeh. Pa vendar smo v tem času iskali metode in pristope, ki bi zadostili epidemiološkim zahtevam ter po drugi strani dijakom omogočili, da so vendarle skupaj in sodelujejo v živo. Narava oz. pouk na prostem se je, tudi zaradi naših prostorskih danosti, ponujal, kar sam od sebe, zato smo veliko pouka, predvsem biologije, res izvajali zunaj.

 

Ponosni smo, da bomo to našo idejo skupaj s projektnimi partnerji lahko razvijali na precej višji ravni in se pri tem učili od tistih, ki to res znajo – Skandinavcev. Naši projektni partnerji torej prihajajo iz Norveške, seveda pa so v projekt vključeni tudi partnerji iz Slovenije, in sicer so to OŠ France Prešeren, Socialna akademija iz Ljubljane ter Razvojna agencija Gorenjske BSC.

 

Temeljni izziv, ki ga naslavlja projekt, je zmanjšati pasivnost učencev pri pouku, kampanjsko učenje in posledično nepripravljenost na samostojno življenje ter delo po končanem izobraževanju. V okviru projekta bomo tako s pomočjo norveškega partnerja prenesli in v slovenski kontekst postavili dobro prakso UTESKOLE – učenja na prostem. Pomanjkljivosti formalnega izobraževanja bomo poskušali preseči z novimi metodami poučevanja, vnosom prvin neformalnega učenja in povezovanjem le-tega s formalnim izobraževanjem. Norveški partner bo pripravil pregled »slabih praks« oz. lekcij, ki so se jih naučili v procesu uvajanja in izvajanja koncepta UTESKOLE v njihov izobraževalni proces, da se jim bomo v pilotnem projektu v Sloveniji lahko izognili. Na GFP in OŠ FP bomo vzpostavili učilnico na prostem, kjer ne gre le za selitev pouka v zunanji prostor, temveč gre za vzpostavitev celotnega koncepta izkustvenega oz. eksperimentalnega učenja, ki med učenci spodbuja samoiniciativnost, dviguje motivacijo, spodbuja sodelovanje v timu in veščine komunikacije.

 

V Sloveniji se izobrazbena struktura izboljšuje, vendar pa obstaja velik razkorak med potrebami trga dela in znanji/veščinami, ki jih imajo mladi. Pred desetimi leti še nismo vedeli, katera znanja bodo potrebna na trgu dela, in danes si ne znamo predstavljati, kako bodo izgledale službe prihodnosti in kakšne potrebe bodo imeli delodajalci. Zato je ključnega pomena, da učenci tekom formalnega izobraževanja pridobivajo veščine in spretnosti 21. stoletja. Učenje učenja, kritično razmišljanje, sprejemanje odločitev, podjetnost, komunikacija, reševanje problemov, kreativnost in inovativnost, upravljanje s stresom in čustvi ter delo v skupini bodo ključne kompetence, ki jih bomo s projektom naslavljali. S pomočjo povečanega sodelovanja med različnimi ravnmi izobraževanja, povečanim sodelovanjem med formalnim in neformalnim izobraževanja ter novo prakso poučevanja, bomo presegli zgoraj omenjene izzive in izboljšali razkorak med veščinami mladih, potrebami trga dela in pripravljenostjo mladih na samostojno življenje.

 

Projekt financira Norveški finančni mehanizem.

 

ŠOLSKO LETO 2023/24

 

Učilnica na prostem – prvi korak na novi poti izobraževanja, april 2024

»Otroci in mladi morajo več časa preživeti v naravi, razvijajo naj kompetence, ki so danes v ospredju; med slednjimi je zelo pomembno sodelovanje, od katerega jih najbolj odtegujejo vsi mogoči ekrani. Učijo naj se za življenje, ne samo za ocene in točke, in mi ji moramo pri tem pomagati. Zagotovo je projekt School21 – Gremo ven! korak v pravo smer in današnji sklepni dogodek, odprtje učilnice na prostem, začetek nove poti,« je ob simboličnem prerezu zelenega traku povedala Mirjam Bizjak, ravnateljica Gimnazije Franceta Prešerna, ki je bila vodilna partnerica omenjenega projekta. Ob zaključku so pripravili zaključno konferenco in slovesno odprli dve učilnici na prostem, ob Gimnaziji Franceta Prešerna in ob sosednji Osnovni šoli Franceta Prešerna. Poleg pilotnih kranjskih šol so v projektu sodelovali še BSC Poslovno podporni center Kranj, Socialna akademija ter norveški partner iz regionalne uprave okrožja More Romsdal.

 

Glavni cilj dveletnega projekta School21 – Gremo ven, ki so ga zaključili tem mesecu je, da mlade že med procesom formalnega izobraževanja opremijo z veščinami in znanji 21. stoletja, ki so potrebne za delo in življenje. Na začetku projekta so vsi sodelujoči analizirali stanje in potrebe v slovenskem prostoru, takoj za tem so izvedeli študijski obisk partnerjev na Norveškem. Ves čas so učitelji razvijali nove metode in orodja poučevanja, usposobili so se za multiplikatorje in izobraževali učitelje v svojih ustanovah. Lani so v Kranjski Gori izvedli intenzivno izobraževanje za multiplikatorje, ki so z novimi metodami navduševali svoje kolege, učence in dijake.

 

Na zaključni konferenci, ki je potekala 17. 4. 2024 v Kovačnici, je predavanje norveškega strokovnjaka dr. Øysteina Winjeja navdušilo predvsem zaradi dokazanih prednosti, ki jih tak način pouka prinaša. Panel s predstavniki projektnih partnerjev je ponudil vpogled v ključna spoznanja, pri čemer so izpostavili svoje izkušnje, izzive in dosežke. Kako je norveški projekt zaživel na slovenskih tleh, sta na zanimiv način predstavila dva učitelja. Zdi se, da je v naravi lažje poučevati naravoslovje, a Tina Habjan Lavtar, profesorica slovenščine na Osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj, je dokazala, da se lahko pod krošnjami dreves ali ob teku naučimo tudi besedne vrste. Nejc Davidović, profesor fizike na Gimnaziji Franceta Prešerna, je predstavil učenje na prostem, ki so ga izvajali v pretekih dveh letih in vsem udeležencem pripravil delavnice na dvorišču. Ob poskusih, ki so jih navdušili, je bilo večkrat slišati, da bi se na tak način tudi sami lažje in bolje učili fiziko, ki je za mnoge predstavljala strah in trepet.

 

Cilje, ki so si jih zastavili, bodo uresničevali tudi v prihodnje. Učence in dijake bodo s pomočjo novih pristopov bolje pripravljali na samostojno življenje in boljšo zaposljivost na trgu dela. Učitelji bodo na preži za novimi znanji, metodami in orodji, tako bodo bolje motivirali učence, njihovo domišljijo in samoiniciativnost. Inovativni procesi izobraževanja, ki prispevajo k boljši delovni sili, bolj zaposljivim mladim, ki lahko delujejo na delovnih mestih z višjo dodano vrednostjo, imajo pozitiven vpliv na celotno regijo. Vsekakor pa je izkušnja izvedenega pilotnega procesa dobra izkušnja, ki jo bodo skušali prenesti na druge slovenske šole in predstavlja začetek poti, ki kot dokazujejo norveški partnerji, prinaša dobre rezultate. Zato je vredno na njej vztrajati.

 

 

Dan jezikov v okviru School21, oktober 2023

V torek, 3. 10., smo v okviru projekta School21 izvedli 2. usposabljanje za učitelje, ki smo ga poimenovali »Dan jezikov«. Na dogodek smo povabili tudi dijake, ki so nam pomagali pri izvedbi pouka na prostem. Dijaki so se lahko pomerili v znanju slovenščine, angleščine, nemščine, francoščine in španščine. Med drugim so iskali literarni zaklad, brali dela v izvirnem jeziku, prebirali recepte kot športni komentatorji ali kot ljubezensko pismo. Na koncu so lahko obiskali stojnice s tipično hrano in tvorili dialoge v tujih jezikih. Dober tek! Guten Appetit! Bon appétit! Buen provecho!

 

Usposabljanje v okviru projekta School21, avgust 2023

Konec avgusta je v okviru projekta School21 potekalo 1. usposabljanje za naše profesorje in strokovne sodelavce. V goste smo povabili go. Nado Zupančič ter g. Martina Lenarčiča, ki sta nam na kreativen in zabaven način približala metode, s katerimi lahko dijake spodbudimo h komunikaciji in gibanju v naravi. Učenje je res lahko zabavno – boste videli prav kmalu! 

 

ŠOLSKO LETO 2022/23

 

Projekt School21: Izobraževanje za multiplikatorje, april 2023

Naši profesorji so se v okviru projekta School21 udeležili izobraževanja za učitelje – t. i. multiplikatorje v Kranjski Gori. Na različnih delavnicah so spoznavali nove metode poučevanja na prostem in skupaj z ostalimi partnerji raziskovali meje možnega. V dveh dneh so se skupno udeležili 9 delavnic, ki so podpirale različne predmete na različnih nivojih, primerne tako za osnovno šolo kot srednjo. Med drugim so se lahko udeležili prikaza pouka v naravi pri predmetih matematike, biologije, geografije in jezikov. Poleg tega so se udeležili tudi delavnic, ki so jih pripravili slovenski predavatelji. Ga. Nada Zupančič je pripravila delavnico na temo spopadanja z najstniškimi problemi, ga. Špela Peterlin je prikazala, kako lahko telo in gibanje vključimo v poučevanje, g. Martin Lenarčič pa je predstavil različne metode, ki lahko naredijo učenje tudi zabavno.

 

Kick-off dogodek School21

V sredo, 21. 9. 2022, smo na Gimnaziji Franceta Prešerna gostili kick-off dogodek mednarodnega projekta School21, v katerem sodelujemo s 4 slovenskimi in 1 norveškim partnerjem. Glavna cilja projekta sta vzpostavitev nove metode poučevanja na prostem in postavitev  učilnice na prostem, primerne za tovrstno izvajanje pouka. Na samem dogodku smo vsi partnerji, vključno z norveškim, predstavili svojo vlogo pri projektu, poleg tega pa nas je nagovoril tudi kranjski podžupan g. Janez Černe. Veselimo se novih znanj in izkušenj, ki nam jih bo prinesel projekt School21.

 

Obisk Norveške in spoznavanje poučevanja v učilnicah na prostem

V začetku oktobra so se naši profesorji podali na Norveško, kjer so se spoznali z metodami in sistemom poučevanja v učilnicah na prostem. Izvedeli so, da morajo na Norveškem otroci prve triade vsaj enkrat tedensko imeti pouk v naravi, medtem ko je od 4. razreda dalje to samo priporočeno, vendar se zelo spodbuja pouk na prostem tudi v višjih razredih. Zanimivo je tudi, da ocene dobijo šele v 8. razredu, prej pa imajo samo opisno ocenjevanje.

 

Tudi gimnazijski program se razlikuje od našega. Pri njih traja 3 leta in program se ne zaključi z maturo, ampak morajo dijaki na koncu opravljati izpite, ki niso enotni za celotno državo. Spoznali smo tudi, da njihov program omogoča nekoliko več izbirnosti. Dijaki se v prvem letu izobraževanja srečajo z določenimi predmeti, ki so običajno zastavljeni nekoliko širše kot naš program, npr. namesto kemije, biologija in fizike imajo en predmet imenovan »znanje o naravi«, potem v ostalih dveh letnikih pa se odločajo ali bodo poglabljali znanje iz teh predmetov ali bomo se odločili za drugačne projekte.

 

Pomembno spoznanje, ki nam ga je prinesel obisk Norveške, je tudi ta, da ljudje tam ne poznajo slabega vremena, ampak samo slabo opremo. Kljub nenehno nestanovitnemu vremenu, pogostem vetru in konstantnem pršenju dežja smo videli veliko sprehajalcev, tekačev in takšnih in drugačnih rekreativcev.

 

Norveška je bila odlična izkušnja, ki je postregla z mnogimi lepimi doživetji in novimi poznanstvi.