Športniki

DELO S ŠPORTNIKI

Perspektivni in vrhunski dijaki športniki so razporejeni v programe ekonomska gimnazija – športni oddelek, ekonomska gimnazija in gimnazija. Osnovno vodilo pri delu s športniki je organizirano usklajevanje šolskih in športnih obveznosti, pri čemer se čim bolj individualno prilagajamo potrebam vsakega športnika posebej.

 

Vsi dijaki športniki imajo status športnika, ki jim omogoča predvsem prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja. Ker vsak šport zahteva določeno obremenjenost, se v skladu s tem načrtuje delo v šoli. V kolikor dijak športnik ne izpolnjuje obveznosti, se mu po dogovoru s koordinatorji, razrednikom in profesorji status lahko odvzame (lahko le pri posameznem predmetu). V primeru poškodbe dijaku status športnika praviloma miruje.

 

Obveznosti dijakov, staršev in/ali trenerjev so:

 • Načrtovanje dela v šoli – predvsem pisnega in ustnega ocenjevanja znanja. Dijaki izdelajo osnutek osebnega izobraževalnega načrta (OIN), ki vsebujejo dijakove cilje za tekoče šolsko leto, načrt pridobivanja ocen in po potrebi izpolnijo prilogo OIN, ki mora vsebovati tudi program treningov in napoved daljših odsotnosti. Vpogled v OIN lahko zahtevajo vsi, ki dijaka spremljajo v času šolanja in njegove športne aktivnosti. Načrtovanje dela v šoli je dijakova dolžnost, če želi uveljavljati pravice. OIN mora dijak čim prej predstaviti razredniku ter koordinatorju in ga uskladiti s profesorji, ki poučujejo v oddelku
 • Medsebojna pomoč v oddelčni skupnosti – izmenjava zapiskov, učna pomoč …
 • Starši in/ali trenerji naj vnaprej najavijo in pravočasno opravičijo izostanke razredniku in/ali koordinatorju.

 

Športniki v programih EG – športni oddelek

V oddelke EG-š je vsako leto vpisano 20 do 22 dijakov. Za njihovo delo poleg razrednika skrbita koordinatorja. 

 

Dijakom v EG-š omogočamo naslednje ugodnosti:

 • Šolanje na daljavo za največ odsotne dijake in tiste, ki se šolajo iz tujine.
 • Dodatno delo oz. dodatni pouk pri predmetih, ki jim zaradi odsotnosti delajo največ težav. Dodatne ure so namenjene dijakom, ki so največ odsotni, in tistim, ki snovi ne razumejo oz. bi jo radi utrdili. Pobude za dodatno delo lahko posredujejo dijaki, profesorji, koordinator, ki tudi izdela urnik dodatnega pouka.
 • Dopoldanske treninge v okviru športne vzgoje. Te ure vodi učitelj športne vzgoje, tesno z njim sodeluje trener, ki skrbi tudi za vse preostale treninge dijaka športnika.
 • Prilagojen program obveznih izbirnih vsebin. Tudi športniki morajo opraviti ta program, sicer ne napredujejo v višji letnik.
 • Sodelovanje s psihologom. Dijakom športnikom po potrebi omogočamo brezplačno individualno psihološko pripravo, ki poteka tako v obliki osebnih obravnav (v dopoldanskem času) kot tudi v obliki obravnav na daljavo.
 • Brezplačno fizioterapevtsko svetovanje strokovnega zunanjega sodelavca o regeneraciji po treningih, preventivni vadbi pred poškodbami in rehabilitaciji po poškodbah.

 

Športniki v programih G in EG

Tudi tem dijakom prilagajamo obveznosti v skladu s pravilnikom o statusu športnika in v skladu z izdano odločbo. Zanje skrbijo razredniki ob pomoči razrednega učiteljskega zbora in koordinatorja.

Dijaki športniki v G in EG imajo lahko naslednje ugodnosti:

 • dodatno delo oz. dodatni pouk pri predmetih, ki jim zaradi odsotnosti delajo največ težav,
 • sodelovanje trenerja, kar omogoča stalno usklajevanje šole in športa,
 • individualno izvajanje dopoldanskih treningov v času športne vzgoje, za kar trener vnaprej pripravi načrt in ga predstavi razredniku in profesorju športne vzgoje, ki dijaka poučuje.

 

Najbolj obremenjenim dijakom športnikom v programih G in EG omogočamo ugodnosti kot dijakom EG – športni oddelek.

 

E-izobraževanje (šolanje na daljavo) je na voljo najbolj obremenjenim in največ odsotnim dijakom. Na tak način se izobražujejo tudi dijaki športniki, ki niso nujno vpisani v EG(š), vendar zaradi športnih obveznosti ne morejo redno obiskovati pouka. Pouk na daljavo poteka pri izbranih predmetih, najpogosteje preko elektronske pošte in spletne učilnice.

 

Športni oddelki

Obrazci za status športnika