Skoči na glavno vsebino

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE NA GFP

 

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj je bila ustanovljena leta 2012 kot enovita in samostojna šola.  Gimnazija Franceta Prešerna ima sedež na Kidričevi 65, Kranj, kjer poteka tudi njena vzgojno-izobraževalna dejavnost.

 

Na Gimnaziji Franceta Prešerna izobražujemo za programe:

gimnazija

gimnazija – športni oddelek

ekonomska gimnazija,

ekonomska gimnazija – športni oddelek

 

Za namene izobraževanja in izpopolnjevanja dijakov, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje, za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela GFP obdeluje osebne podatke dijakov, staršev oz. zakonitih zastopnikov v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani starša ali dijaka ali drugega posameznika. 

 

 

II. NAŠA VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 

Na naši šoli smo v vodstvu skupaj z dijaki, starši in strokovnimi delavci oblikovali naslednjo vizijo:

 

Gimnazija Franceta Prešerna bo postala najbolj inovativna in zaupanja vredna gimnazija na Gorenjskem, s prioritetami na sodobnih metodah poučevanja in podjetnosti, z odgovornimi in uspešnimi dijaki, strokovno prepoznavnimi in zadovoljnimi profesorji, ki profesionalno, odgovorno in spoštljivo sodelujejo z dijaki, starši in okoljem.

 

Gimnazija Franceta Prešerna – šola za ponosne, samozavestne, uspešne.

 

Gimnazija spodbuja vse pozitivne vrednote, ki bogatijo medosebne odnose med dijaki, profesorji, starši in okoljem, v katerem živijo.

 

Ena izmed najpomembnejših vrednot, ki jo gojimo, je tudi odgovornost za prihodnost, saj želimo v dijakih vzbuditi ustvarjalnost, kritično mišljenje in spoštovanje do izobraževalnega procesa.

 

 

 

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v ŠC Kranj je Saša Kocijančič, dostopna po telefonu na številki 04 280 40 06 in po elektronski pošti na naslovu ...

Starši, dijaki in drugi na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

 

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) GFP obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih zakonskega pravnega temelja:

 

-          Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l RS, št. 94/07; ZVOP-1),

-          ZOFVI

-          Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06 in 68/17; ZPSI-1),

-          Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07, 68/17 in 6/18 – ZIO-1; ZGim),

-          Zakon o maturi

-          Zakon o izobraževanju odraslih

-          Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.21/13, 78/13 – popr.,47/15ZZSDT, 33/16PZ-F, 52/16in15/17odl. US),

-          Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12 in 30/18),in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od GFP, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

 

b) GFP v določenih primerih zaproša posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova na namen lažje komunikacije, za objavo fotografij dijaka v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani in za obveščanje javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu, za sodelovanje dijaka v anketah, pri snemanju različnih izobraževalnih in promocijskih oddaj ipd. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

 

c) GFP osebne podatke dijakov, zaposlenih in drugih posameznikov obdeluje v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in pogodb, kamor sodi tudi obdelava osebnih podatkov dijakov in njihovih staršev za namene izvajanja programa vzgoje in izobraževanja na podlagi njihove odločitve za vpis v našo šolo.

 

d) Spletna stran GFP uporablja piškotke za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje. Uporaba je opisana na naslovu https://www.gfp.si/za-javnost/o-piskotkih. Stran je dostopna prek menija GFP / UPORABNO / O PIŠKOTKIH (ki se prikazuje, dokler uporabnik ne dovoli uporabe piškotkov).

 

V. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Zbranih osebnih podatkov GFP ne posreduje izven EU območja (t.i. tretjim državam), razen v primerih, ko GFP uporablja posebna programska orodja za izvajanje svojih dejavnosti, ki bazirajo na strežnikih v teh državah; v takšnih primerih so osebe, katerih osebni podatki bi se posredovali na strežnike v tretje države o tem informirane, hkrati pa morajo s takšnim posredovanjem izrecno soglašati, namreč brez danega soglasja se njihovi osebni podatki ne posredujejo nikamor, prav tako pa mora GFP v tem primeru upoštevati dejstvo, da se osebni podatki lahko prenesejo v tretje države le, če Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (IP) te države priznava kot varne države oz. države katere izvajajo zadovoljivo politiko varovanja osebnih podatkov, o čemer se izda tudi posebna odločba IP.

 

 

VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj ali ...  ali z zahtevo, podano preko spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani https://www.ip-rs.si/, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj ali ... oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na spletni strani:http://www.gfp.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (https://www.ip-rs.si/), če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

 

VII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

GFP bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

 

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih GFP podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

 

Datum: 31. 8. 2018