Gimnazija – športni oddelek

V ŠPORTNI ODDELEK (š) GIMNAZIJE BOMO V ŠOLSKEM LETU 2021/22 VPISOVALI PRVIČ.

Program je zelo podoben programu gimnazije, le predmeti in ure so razporejeni nekoliko drugače. Več je ur športne vzgoje. V športni oddelek gimnazije (š) se vpišejo kandidati, ki trenirajo v okviru raznih športnih panog in dosegajo vrhunske rezultate. Taki dijaki zaradi treningov in tekmovanj potrebujejo več usklajevanja šolskih in športnih obveznosti. 

 

ZNAČILNOSTI:

- majhen razred – le 22 dijakov,

- pomoč športnega in pedagoškega koordinatorja,

- pomoč razrednika, ki ima izkušnje pri delu s športniki,

- (individualno) prilagojen urnik glede na treninge,

- dodatne individualne ure učne pomoči,

- izobraževanje na daljavo (ena izmed nosilnih slovenskih šol),

- možnost organiziranih treningov v šolski telovadnici,

- individualna obravnava s fizioterapevtom,

- sodelovanje s psihologom.

 

POSEBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK

Kandidati, ki kandidirajo za vpis v prvi letnik v program Gimnazija – športni oddelek, morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.

Predložiti morajo naslednja dokazila:

- zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali zdravnika specialista medicine dela in športa ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata,

- potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih,

- izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

 

Obrazci z navodili za izpolnjevanje so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

 

POMEMBNO:

Dokazila pošljite najkasneje do 4. 3. 2021 po klasični pošti (Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva 65, 4000 Kranj) ali po elektronski pošti na naslov vpis@gfp.si.

Kandidate, ki bodo oddali dokazila za vpis v športni oddelek, bo šola povabila na razgovor.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci bo šola do 26. 3. 2021 izdala potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Kandidati oddajo prijavnico za vpis najkasneje do 2. 4. 2021.

PREDMETNIK Gš