Skoči na glavno vsebino

Projekt Posodobitev gimnazijskih programov in šolski razvojni tim (ŠRT)

Že nekaj let je naša gimnazija ena vodilnih šol pri vpeljavi novih učnih pristopov v gimnazijske programe. Oblikovan je bil šolski razvojni tim, ki pomaga pri določitvi razvojnih prioritet šole, izbiri ustrezne razvojne strategije šole, skrbi za informiranje kolektiva z novostmi, daje smernice predmetnim aktivom za načrtovanje dela in pisanje poročil. Člani tima aktivno spremljajo dejavnosti na šoli, pregledujejo načrte in poročila ter na podlagi ugotovitev poročajo konzorciju in ostali javnosti o vpeljevanju posodobitev.

 

Šolski razvojni tim Gimnazije Franceta Prešerna sestavlja šest članov, med njimi je tudi ravnateljica šole. Člani ŠRT se udeležujejo tematskih seminarjev, ki podpirajo razvoj šolskih prioritet predvsem s področja razvoja digitalne kompetence, učenja učenja in ugotavljanja doseženih ciljev pri razvoju ostalih kompetenc.

 

Na šoli so oblikovani projektni timi (PT) za širjenje terminologije in spodbujanje novih učnih pristopov. Veliko pozornosti namenjamo novim pristopom v športnih oddelkih, v katerih spodbujamo poučevanje na daljavo (e-izobraževanje). Največji razvoj smo naredili na razvoju digitalne kompetence, saj člani e-ŠRT sodelujejo pri izboljšani vpeljavi in uporabi elektronskega dnevnika in elektronske redovalnice.

 

Vabljeni smo tudi na konference, festivale dobre prakse in predstavitve za širšo javnost. Na njih uspešno predstavljamo naše pomembne dosežke v posameznem letu (npr. vpeljava eDnevnika in eRedovalnice, organizacija Festivala sodobnih načinov poučevanja na Gimnaziji Franceta Prešerna, primer timskega, medpredmetnega, nivojskega dela pri pouku, primer poučevanja dijakov na daljavo.)

 

V spletni učilnici objavljamo vse informacij o posodabljanju, načrte dela timov, posodobitveni načrt šole, poročila konzorciju (delna in letna), zapisnike sestankov ŠRT, vprašalnike za (samo)evalvacijo in posodobljena gradiva. Refleksijo in evalvacijo dela opravimo vsaj dvakrat letno, najpogosteje preko elektronskih vprašalnikov.

 

Vizija ŠRT je posodobitev gimnazije z vpeljavo novih učnih pristopov po novih učnih načrtih, ki spodbujajo razvoj na področju kompetenc. Menimo, da je treba na sistematičen, postopen in preprost način posodobitev predstavljati celemu kolektivu in tako vpeljati v vsak oddelek gimnazije nove učne pristope.


Vodja ŠRT: Tanja AHČIN, prof.