Skoči na glavno vsebino

Humanistični aktiv

 

SOCIOLOGIJA

 

Sociologijo poučuje profesor Boris Mikolič.

 

Na najboljši možni način se trudi približati predmet dijakom, da bi lažje razumeli zakonitosti delovanja sodobne družbe. Tako bodo dijaki lažje spremljali aktualna kulturna, politična in ekonomska dogajanja. Sociologija je namreč veda, ki se sistematično ukvarja s proučevanjem družbe, družbenega življenja in življenja posameznika v njej.

 

Član aktiva se povezuje z drugimi aktivi in posameznimi profesorji, s katerimi je izvedel nekaj medpredmetnih povezav. Kot novost je izvedel šolsko uro v obliki debate, ko sta dve skupini dijakov debatirali na temo "Politična participacij na mladih v Sloveniji". Nekaj šolskih ur pa so realizirali v obliki skupinskega dela, ko so raziskovali razlike med časopisi v poročanju o primeru "Breivik".

 

Dijaki so zadovoljni z nekoliko drugačnimi urami pouka, zato se bo s takim načinom dela nadaljevalo v prihodnjih šolskih letih.

 

PSIHOLOGIJA

 

Psihologijo poučujeta profesorici Iva Strniša in Hana Hiršman.

 

Kateri so duševni procesi? Kdo so ID, EGO in SUPEREGO?

Kaj nas motivira?

Kako poteka razvoj čustev?

To so nekatera od vprašanj, ki si jih skupaj z dijaki zastavljamo pri pouku psihologije.

 

Dijaki se prvič srečajo s predmetom v tretjem letniku. Seznanijo se s temeljnimi znanstvenimi spoznanji o človekovi duševnosti, osebnosti, vedenju in življenju v družbi. Spoznajo tudi različne metode psihološkega proučevanja in raziskovanja ter povezujejo psihološka spoznanja z ustreznimi spoznanji na drugih znanstvenih področjih. 

 

V četrtem letniku pa psihologijo lahko tako dijaki splošne kot tudi ekonomske gimnazije izberejo za maturitetni predmet, pri katerem  se vsebine razširijo in še nekoliko poglobijo. Z maturanti potekajo intenzivne priprave na maturo, in sicer po štiri ure tedensko in dve dodatni uri za konzultacije.

 

Septembra 2015 smo pod okriljem Univerze Minerva v Mariboru postali MEMOšola in poleg rednega usposabljanja izvajamo tudi šolsko tekmovanje iz hitrega pomnjenja, Memoriada.

 

Učitelji humanističnega aktiva pri določenih vsebinah oblikujemo medpredmetne povezave, sodelujemo pa tudi z ostalimi učitelji in smo vključeni v številne aktivnosti na šoli.

 

FILOZOFIJA

 

Filozofijo poučuje profesorica Mateja Gregorič Jagodic. 

 

Filozofija je splošnoizobraževalni predmet, ki se ukvarja s temeljnimi vprašanji, ki si jih zastavljajo ljudje tudi v vsakdanjem življenju. Med poukom filozofije bomo skušali odgovoriti na vsaj tri vprašanja:

 

Kaj je filozofija?

 

Kaj lahko vem?

 

Kaj naj storim?

 

Sam pouk filozofije je zasnovan tako, da poskuša dijake spodbuditi k samostojnemu presojanju in mišljenju o sebi, družbi in svetu. Potekal naj bi v obliki strpnega dialoga na podlagi racionalnih argumentov. Dijakom hkrati omogoča razumeti, kako so filozofski pojmi vključeni v osnove humanistike, družboslovja, naravoslovja, religije in umetnosti.