Geografija

Aktiv za geografijo

V aktivu za geografijo sodelujemo trije profesorji: Bojana Zavolovšek, Aleksander Komovec in Polona Petek. Delujemo na več geografskih področjih: poleg pouka geografije, ki je obvezni del predmetnika do vključno tretjega letnika, izvajamo v 4. letniku priprave na maturo v okviru izbirnih predmetov. Vsako leto organiziramo geografske ekskurzije po Sloveniji, v zadnjem letniku pa poleg tega še terenske vaje. Pripravljamo in izvajamo tekmovanje iz geografije, vsako pomlad sodelujemo na prireditvi ob dnevu Zemlje in drugih šolskih projektih. Učitelji se neprestano izobražujemo, zato uvajamo in uporabljamo pri pouku geografije aktivne metode in nove didaktične pripomočke.