Ekonomija 

Aktiv ekonomije 

 

Predmet ekonomija je temeljni strokovni predmet, ki pomaga dijakom pri nadaljnjem študiju na različnih fakultetah in služi kot pomoč pri razumevanju vsakodnevnega dogajanja v Sloveniji in v svetu. Ekonomsko znanje jim omogoča hitrejše dojemanje ekonomske teorije in ekonomskih procesov pri poglabljanju znanj v nadaljnjem izobraževanju. Skušamo jim razviti zavest, da je gospodarjenje oziroma varčno ravnanje nujno pri zadovoljevanju naših potreb, saj smo omejeni z denarjem, zato moramo izbirati med nujnimi in luksuznimi dobrinami. Tudi podjetja, ki proizvajajo, omejuje dana količina strojev, opreme, surovin in zaposlenih, zato niso sposobna v celoti zadovoljiti naših potreb. Razložimo jim, da je nujno vključevanje slovenskega gospodarstva v svetovno – srečajo se z izvozom, uvozom, trgovinsko in plačilno bilanco. Dijaki spoznajo različne vrste davkov, ki jih državi plačujemo in socialne transferje, ki jih gospodinjstva prejemajo od države. Predstavimo jim tudi problem brezposelnosti nasploh in v Sloveniji,  pojasnimo jim trg dela, hkrati pa jih seznanimo z aktivno politiko zaposlovanja.

 

Veliko dijakov izbere ekonomijo kot izbirni maturitetni predmet. Matura je sestavljena iz dveh delov: internega in zunanjega dela mature. Interni del dijaki opravijo na osnovi analize dveh strokovnih člankov. Članki so povezani s snovjo predmeta vseh štirih let. Drugi del so izpitne naloge, ki so enake za vse dijake v Sloveniji. V šolskem letu 2018/2019 je bila pri predmetu ekonomija na maturi dosežena  povprečna ocena 3,52.

 

Za dijake vsako leto organiziramo šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije. Najboljši trije se udeležijo državnega tekmovanja iz znanja ekonomije. Dijake že nekaj let pripravljamo tudi na dijaško tekmovanje »Generacija €uro» v okviru Banke Slovenije. S tem pridobijo poglobljeno znanje v zvezi z monetarno politiko. V okviru tega tekmovanja rešujejo spletni kviz, nato napišejo še esej o vodenju monetarne politike v okviru ECB.

 

Aktiv ekonomije sodeluje tudi z drugimi aktivi na šoli. Največkrat se za posamezne teme povežemo s tujimi jeziki, podjetništvom in matematiko.

 

 Predmet poučujeta: Maček Polona, prof.  in Irena Podpečan, prof.