Šolsko leto začeli z obveznimi izbirnimi vsebinami

Na GFP smo želeli, da bi bil začetek šolskega leta čim manj stresen, kljub temu pa poučen, saj sta za dijaki že dve epidemiološki leti z izobraževanjem na daljavo. Tudi v zdravstveno zahtevnih časih smo organizirali tako kot v preteklosti na začetku šolskega leta obvezne izbirne vsebine, ki smo jih prilagodili trenutni epidemiološki sliki.

 

Dijaki prvih letnikov so imeli športno-spoznavni dan na Bledu. Na sproščen način in ob športnih aktivnostih so navezali prve stike s svojimi sošolci in učitelji. Ogledali so si tudi znamenitosti našega lepega Kranja. Vodeni sprehod po starem mestnem jedru in po rovih pod Kranjem je celo Kranjčanom ponudil veliko novih informacij, kaj šele dijakom, ki na šolo prihajajo s celotne Gorenjske.

 

Drugošolci ekonomske gimnazije so v Kovačnici, ki je prostor za razvoj podjetniških idej in kreativnosti mladih, imeli podjetniški dan, medtem ko so gimnazijci medpredmetni naravoslovni dan preživeli na terenu ob kanjonu Kokre. Pri kemiji so ugotavljali, ali je kopanje v reki Kokri varno s stališča onesnaženosti vode. S hitrimi testi so naredili kemijske analize vode za določene parametre, ki vplivajo na njeno kakovost. Naredili so še osnovne kemijske analize zemlje, vzorčene na obrežje reke in razložili razlike med dobljenimi vrednostmi parametrov v vodi in zemlji. Pri biologiji so raziskovali biotsko raznovrstnost rastlin v kanjonu reke Kokre. Opazovali in fotografirali so posamezne rastlinske vrste in jih s pomočjo spletnih aplikacij in slikovnih določevalnih ključev poimenovali, sistematsko razvrstili, opisali in vrisali na samostojno izdelan zemljevid. S pomočjo popisa prisotnosti lišajev so analizirali biološko stopnjo onesnaženosti zraka. Pri fiziki so dijaki preučevali vodotok Kokre. Merili in risali so profil reke ter izračunali površino prereza. Določili so povprečno hitrost vodnega toka. Iz izmerjenih količin so izračunali prostorninski in masni pretok Kokre. Izmerili so tudi temperaturo vode.

 

Dijake drugih letnikov je navdušila tudi predstava, ki so si jo ogledali na šolskem igrišču in v kateri so sodelovali, Najstnica Neja v uprizoritvi King Kong Teatra.

 

Dijaki tretjih letnikov gimnazije so tako kot drugošolci imeli medpredmetni naravoslovni dan. Pri kemiji so ugotavljali vrste danih snovi. S pomočjo virov so poiskali njihove lastnosti, na podlagi katerih bi jih bilo mogoče razlikovati. Načrtovali in izvedli so poskuse, ki so jim omogočili določiti vrsto dane snovi. Pri biologiji so prisluhnili zanimivemu predavanju »Zakaj spimo?«, ki ga je ob diskusiji izvedel g. Žiga Lipar iz Centra za krepitev zdravja Kranj. Pri fiziki pa so preučevali svetlobo s pomočjo kratkih eksperimentalnih vaj. V praksi so ponovili odbojni zakon na ravnem zrcalu, lom svetlobe na vodni gladini in planparalelni ploščici. Eksperimentalno so določili lomni količnik valja iz njim neznane snovi. Rezultate meritev so primerjali z znanimi vrednostmi in na ta način določili snov, na kateri se je svetloba lomila. Na koncu so pogledali skozi camero obscuro.

 

Tretješolci so pridobivali tudi knjižnično-informacijska znanja, imeli delavnico »Mladi, varnost, nasilje in droge« in državljansko kulturo z delavnico »Digitalna in medijska pismenost«.

 

Četrtošolci pa so imeli delavnice, na katerih jim bo pridobljeno znanje koristilo v bližnji prihodnosti. Sindikat Mladih jih je želel opolnomočiti za učinkovit vstop na trg dela in z vsebinami aktivnega državljanstva. Soočali so se s prepoznavanjem lastnih kompetenc, predstavitvijo stebrov izobraževanja, prijavo na Zavod RS za zaposlovanje in pripravo na razgovor za službo. Analizirali so različne oblike dela, govorili o diskriminaciji na trgu dela, prekarnem delu, pravicah na delovnem mestu, sindikalnih vsebinah in možnostih participacije.

 

Najbolj si želimo, da bi se lahko letošnje šolsko leto dijaki izobraževali v šoli in ne na daljavo in da bi jim bilo poleg pouka omogočeno čim več ekskurzij, taborov, šolanja v tujini, izmenjav … tako po Sloveniji kot tujini, saj dijaki le s pestrim naborom različnih dejavnosti in pouka lahko razvijajo kompetence, ki so na sedanjem trgu dela nepogrešljive.

Ogled seznama objav