Katalog IJZ

Ustanovitveni akt Gimnazije Franceta Prešerna.

 

Vizitka šole.

 

Katalog informacij javnega značaja je dostopen v tiskani obliki v tajništvu šole pri ga. Darki Kern.

Odgovorna uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja: Mirjam Bizjak, ravnateljica GFP.

 

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja

Seznam predpisov z delovnega področja srednješolskega izobraževanja

 

Seznam notranjih organizacijskih enot:
1. Svet Zavoda: Anže Štucin, prof.
2. Ravnateljica: Mirjam Bizjak, prof.
3. Pomočnica ravnateljice: Tanja Ahčin, prof.
4. Tim za kakovost: Sabina Konc, mag.
5. Knjižnica: Romana Čemažar, prof.
6. Svetovalna služba: Vera Dušak Prevc
7. Tajništvo: Darka Kern
8. Računovodstvo: Vesna Langerholc
9. Vzdrževalec učne tehnologije: Leon Omerzel
10. Hišnik: Boris Eržen


Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi in komisija za kakovost ter pritožbena komisija šole.

 

Šola opravlja javno službo na naslednjih področjih:
-    P/85.310 – srednješolsko splošno izobraževanje
-    R/91.011 – dejavnost knjižnic


Ostale dejavnosti