Predstavitev športnih oddelkov

Športni oddelki in dijaki športniki

V športne oddelke vsako leto vpišemo 20 do 22 dijakov športnikov, ostale pa razporedimo tudi v redne oddelke. Pri tem se držimo načela, da po možnosti športnike združimo po športnih panogah, saj tako lažje prilagajamo obveznosti posebnostim posameznih športnih panog. Za delo s športniki skrbita pedagoški in športni koordinator.

 

Vsi ti dijaki imajo status športnika v skladu s pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti, kar pomeni, da se jim prilagaja predvsem preverjanje in ocenjevanje znanja oziroma se njihovo delo v šoli načrtuje glede na obremenjenost v športu. Po dogovoru s pedagoškim koordinatorjem profesorji lahko v primeru neizpolnjevanja obveznosti status odvzamejo (tudi pri posameznem predmetu).

 

Dijaki v okviru ur športne vzgoje izvajajo dopoldanske treninge, torej smo program tega predmeta, ki se ocenjuje s številčnimi ocenami, prilagodili športnemu treningu. Te ure vodi učitelj športne vzgoje (športni koordinator), tesno z njim pa sodeluje trener, ki skrbi tudi za vse preostale treninge dijaka športnika. To velja predvsem za športne oddelke, če trenerji želijo delati na omenjeni način pa tudi za skupine v rednih oddelkih (npr. prilagojen program ŠVZ za nogometno skupino).

 

Dijakom omogočamo dodatno delo oz. dodatni pouk pri predmetih, ki jim zaradi odsotnosti delajo največ težav. Dodatne ure so namenjene dijakom, ki so največ odsotni, in tistim, ki snovi ne razumejo oz. bi jo radi utrdili. Pobude za dodatno delo lahko posredujejo dijaki, profesorji ali pedagoški koordinator, ki tudi izdela urnik dodatnega pouka. Če dijak neopravičeno izostajanja je lahko dodatni pouk organiziran tudi kot ukrep. Te ure opravijo učitelji, ki jih redno poučujejo v šoli.

 

Dijaki športnih oddelkov lahko v šoli brezplačno izdelujejo kopije zapiskov (skeniranje, digitalno pisalo, fotokopiranje), da bi čim prej nadomestili izostanke. Če so dijaki neaktivni pri pouku ali ne izpolnjujejo drugih obveznosti, se jim lahko ta pravica začasno ali za stalno odvzame.

 

Izostanki, ki nastanejo zaradi treningov ali tekmovanj, morajo dijaki, trenerji (zaželeno) ali starši vnaprej najaviti razredniku ali pedagoškemu koordinatorju. Pouk dijaki lahko zapustijo le z dovoljenjem profesorjev.


Dijaki športniki, ki se vračajo s treningov in tekmovanj v tujini pozno zvečer, lahko naslednji dan zamudijo tri ure, če pridejo domov med 23. in 1. uro zjutraj. Če se vrnejo kasneje, so naslednji dan opravičeni pouka. Trenerji naj o morebitnem zamujanju še isti dan obvestijo pedagoškega koordinatorja ali razrednika.

 

Dijaki športnih oddelkov izdelajo osebne izobraževalne načrte oz. osebne mape, ki vsebujejo dijakove cilje za naslednje šolsko leto, načrt pridobivanja ocen in osebno redovalnico. Zaželeno je, da mapa vsebuje tudi (vsaj delni) program treningov oz. napoved daljših odsotnosti v prihodnjem obdobju (mezociklu). Vpogled v osebno mapo lahko zahtevata razrednik in pedagoški koordinator, če dijak biva v dijaškem domu pa tudi vzgojitelj. Načrt pridobivanja ocen je dijakova dolžnost, če želi uveljavljati pravice, npr. napovedano ustno ocenjevanje. Z načrtom naj dijak čim prej seznani profesorje, ki poučujejo v oddelku in pedagoškega koordinatorja.

 

Za izredno obremenjene športnike se prilagoditve učnega procesa lahko opredelijo v pedagoških pogodbah za vsakega dijaka posebej. Priloga pedagoški pogodbi je izvedbeni načrt izobraževanja, ki ga sproti spremlja in po potrebi spreminja pedagoški koordinator v sodelovanju z razrednikom in s svetovalnim delavcem.


Že od šolskega leta 2006/2007 na naši šoli poteka projekt e-izobraževanja (šolanja na daljavo) za najbolj obremenjene in največ odsotne dijake. V takšno obliko izobraževanja vključujemo tudi dijake, ki niso nujno vpisani v športni oddelek in zaradi športnih obveznosti ne morejo redno obiskovati pouka. Pouk na daljavo poteka pri izbranih predmetih, večina profesorjev pa tudi sicer uporablja spletne učilnice.

 

Ker je prijav v športne oddelke vsako leto več, kot je prostih mest, veliko športnikov obiskuje pouk tudi v rednih oddelkih. Tudi tem dijakom prilagajamo obveznosti v skladu s pravilnikom o statusu športnika, za zelo obremenjene dijake športnike individualno (glede na potrebe) izdelamo osebne izobraževalne načrte, za najbolj obremenjene pa sestavimo tudi pedagoško pogodbo. Tako se v posamezni generaciji poleg športnega oddelka oblikuje še najmanj en oddelek s športniki, ki jim, kljub vrhunskim treningom in drugim obremenitvam v športu, skušamo prav tako omogočiti, da pridejo do želene izobrazbe.

 

Sašo Komovec, prof.,
pedagoški koordinator